The Yokatsu Islands
of Okinawa
Published: Feb 14, 2020

The Yokatsu Islands consist of eight islands, two of which are uninhabited.

Hamahiga

Henza

Ikei

Minamiukibaru

Miyagi

Tsuken

Ukibaru

Yabuchi2020 Contact: ClickOkinawa.com